APS syyskokous 26.11.2022

2.11.2022

LUONNOS - APS:N PÄIVITETYT SÄÄNNÖT - LUONNOS (5.11.2022)

Alla oleva luonnos käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 2022. Kokous päättää sääntömuutosasiasta 3/4 äänienemmistöllä.

Esitettävät muutokset koskevat, mm. :

- hallituksen vahvuutta (6-8 henk), 

- toisen varapuheenjohtajan toimen lakkauttamista ja

- hallituksen varajäsenten muuttamista varsinaisiksi jäseniksi sekä

- kevätkokouksen (vuosikokous) esityslistaa.


Asikkalan Pursiseura ry:n säännöt:

1 § Yhdistyksen nimenä on Asikkalan Pursiseura ry ja sen kotipaikkana Asikkalan kunta.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on veneilyharrastuksen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen Asikkalan kunnassa ja lähiympäristössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää veneilyharjoituksia sekä –kilpailuja, harjoittaa veneilyneuvontaa, sekä julkisella valistustoiminnalla ja muullakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla pyrkii herättämään veneilyharrastusta.

3 § Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, harjoittamaan julkaisutoimintaa, omistamaan kiinteistöjä sekä järjestämään arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

4 § Yhdistyksen jäseninä voi olla varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, juniorijäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön kirjallisen hakemuksen perusteella. Perhejäseneksi hyväksytään samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa asuva perheenjäsen ilmoituksen perusteella ilman eri hakemusta. Junioripäällikkö hyväksyy juniorijäsenet. Kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen ei maksa liittymis- ja jäsenmaksua. Kannatusjäseniksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

5 § Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen tai sähköisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti.

6 § Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen kun ensimmäisen huomautuslaskun eräpäivästä on kulunut 30 vuorokautta, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.

7 § Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.

8 § Yhdistyksen pursilippua saa käyttää pursiseuran venerekisterissä oleva katsastettu vene. Yhdistyksen pursilipun lunastanut jäsen sitoutuu noudattamaan tätä pykälää ja pursilippua koskevia säädöksiä, sekä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n lippukomitean laatimia ohjeita. Yhdistyksen jäsen sitoutuu luovuttamaan omistamansa Asikkalan Pursiseuran pursilipun ja/tai viirin takaisin seuralle veloituksetta, jos hän on rikkonut yhdistyksen sääntöjä ja siksi hallitus vaatii häneltä lippua ja/tai viiriä.

9 § Yhdistyksen hallituksen kokoonpano on vähintään kuusi (6) jäsentä ja enintään kahdeksan (8), joista yksi on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. 

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siten, että vuosittain kaksi jäsentä on erovuorossa. Tarvittaessa erovuoroisuudet ratkaistaan arvalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtajista, on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa tai silloin kun joku hallituksen jäsen sitä haluaa jotain määrättyä asiaa varten.

10 § Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä.

11 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava toiminnantarkastajille viimeistään 31. päivänä maaliskuuta. Tarkastuksessa on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen

13 § Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta anoo määrättyä asiaa varten. Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä.

14 § Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu toimitetaan kirjallisesti jokaiselle varsinaiselle ja kunniajäsenelle.

15 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen.

2. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus tileineen ja toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

4. Käsitellään yhdistyksen päivitetty visio ja toimintastrategia (investointisuunnitelma).

5. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

16 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen.

2. Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen ajankohta.

3. Käsitellään yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.

5. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle.

6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

17 § Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen

18 § Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa.

19 § Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 kannatus yhdistyksen kokouksessa läsnä olevien äänioikeudellisten äänimäärästä tullakseen voimaan.

20 § Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnä olevien äänimäärästä.

21 § Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää.

22 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Vääksy XX.XX.202X