Kauden 2022 katsastusteema

Teemana on Veneen asiakirjat.

Katsastussäännöissä mainitaan asiakirjoista näin:

Veneessä tulee olla voimassa olevat vesiliikennettä koskevat säädökset, veneen asiakirjat sekä tarvittava määrä navigointi, purjehdus- ja satamaoppaita sekä muita merenkulun käsikirjoja. Veneen, moottorin ja laitteiden käsikirjat tulisi säilyttää veneessä (kulussa mukana).

Asiakirjoihin kuuluvat veneen rekisteritodistus, venetodistus, veneen radiolupa sekä päällikön pätevyyskirjat, esim. radiopuhelimen hoitajan todistus ja merkinantopistoolin hallussapitolupa.”

Vesiliikenteen säädöksistä olemme linjanneet, että ne hyväksytään myös digitaalisessa muodossa tai esim. tulostettuna.

Vesiliikenteen säädökset kirjan voi ostaa esim. täältä:

Vesiliikenteen säädökset 2022 | Edita

Kirjaa saa myös useista muista paikoista.

Keskeisimmät säädökset
· Vesiliikennelaki 782/2019
· Väistämissäännöt vesillä, valtiosopimukset 30/1977, 76/1989
· Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista 1712/2015 + 963/2018 (Huvivenelaki)
· Merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009
· Merilaki 674 / 1994

Muita säädöksiä joita on hyvä olla veneessä
· Meripelastuslaki 1145 / 2001
· Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858 / 2012
· Vesiliikennemerkit LIVI/2393/00.03.03/2017

Linkkejä säädöksiin
· Vesiliikennelaki https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020 
· Meripelastuslaki https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011145?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Meripelastuslaki 

· Väistämissäännöt https://www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/vaistamissaannot-vesilla 
· Radioluvat https://www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/veneilijoiden-ja-merenkulun-radioluvat 
· Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151712 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180963 
· Vesiliikennemerkit https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Maarays_vesiliikennemerkeista_ja_valo-opasteista_.pdf 
· Nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120858 
https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20120858.pdf