Visio ja toimintastrategia

VISIO JA TOIMINTASTRATEGIA 2024-2028

(Hyväksytty APS:n kevätkokouksessa 22.4.2023)


1.     Perusteet

APS:n sääntöjen (2§) mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on veneilyharrastuksen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen Asikkalan kunnassa ja lähiympäristössä.

SPV:n uusi strategia (Visio 2030) hyväksyttiin liittokokouksessa 28.11.2020:

1.    Viihdymme vesillä

2.    Menestymme maailmalla

3.    Kannamme vastuumme


2.     Toiminta-ajatus

Seuran sääntöjen (2§) mukaisesti tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää veneilyharjoituksia sekä -kilpailuja, harjoittaa veneilyneuvontaa sekä julkisella valistustoiminnalla ja muullakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla pyrkii herättämään veneilyharrastusta.


3.     APS:n visio (hyväksyttiin syyskokouksessa 27.11.2021)

APS:n visio on olla oman tukikohdan omistaja ja ylläpitäjä, nykyisen kokoinen (n. 100 venettä/250 jäsentä) ja hyvähenkinen seura seuraavilla yhteisillä arvoilla:

1.    Viihdymme vesillä

a)     Harrastamme veneilyä yhdenvertaisesti.

b)     Koemme yhteisöllisyyden merkityksellisenä ja veneilyn iloa.

c)     Arvostamme toimivia veneilypuitteita.

2.    Kehitämme valmiutta vaativiinkin veneilyolosuhteisiin

a)     Opimme tarvittavat veneilytaidot ja jaamme tietoa muille.

b)     Tuemme ja osallistumme nuorten veneilyharrastukseen.

3.    Kannamme vastuumme

a)     Huolehdimme ympäristöstä.

b)     Korostamalla veneilyturvallisuutta.

c)     Vaalimme seuramme imagon ja perinnön ylläpitämistä ja kehittämistä.


APS:n visio tukee SPV:n visiota (Visio 2030).

4.     APS:n toimintastrategia ja painopisteet (2024–2028)

Saavuttaaksemme seuramme vision keskittyy seuramme seuraaviin osa-alueisiin (yksityiskohtaiset toimenpiteet, muutokset ja aikataulut tarkennetaan yhdistyksen kokouksissa):

 

KEINOT JA OSA-ALUEET:


o   Jäsenmäärän ylläpito (noin 250 jäsentä)


o   Rahoituspohjan turvaaminen

Tehdään jäsenmaksujen ja talvisäilytysmaksujen tarkistus tarpeen mukaan – yhdistyksen kokous päättää maksut hallituksen esityksen perusteella

Varmistetaan oman työn avulla (talkoot), että seura selviää ilman maksettua palvelua tai tilapäisesti korotettuja maksuja

Järjestetään varainhankintaa tarpeen mukaan

Vakiinnutetaan vierasveneiden tukikohtamaksut Keitele-Päijänne aluekokouksen yhteisesti linjattuihin maksuihin (venekunta) – yhdistyksen kokous päättää maksut hallituksen esityksen perusteella

 

o   Viestintä / Tiedotus

Kehitetään ja ylläpidetään sisäistä ja ulkoista viestintää ja hyödynnetään monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia

 

o   Veneiden talvisäilytyspaikkaa Kuotaan satamassa ylläpidetään

Jatketaan yhteistyötä Asikkalan kunnan kanssa

Pidetään huoli alueen käyttäjistä

Huolehditaan alueen käyttämisestä ympäristön kannalta kestävällä tavalla

 

o   Pirttisaaren tukikohta ylläpidetään viihtyisänä ja turvallisena

Huolehditaan jokavuotisista ylläpito-, huolto- ja korjaustoimenpiteistä

Suuremmat rakennusten ja rakenteiden korjaukset Asikkalan Pursiseura ry:n investointisuunnitelman mukaisesti

 

o   Katsastus - veneilyturvallisuuden kehittäminen

Luodaan ja ylläpidetään selkeitä ja dokumentoituja toimintamalleja APS:n katsastustoiminnassa

Kannustetaan osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen katsastajien kesken esim. perehtymistilaisuuksissa

Osallistutaan aktiivisesti SPV:n katsastajayhteisön toimintaan ja verkostoidutaan järvialueen muiden katsastajien kanssa

Ylläpidetään selkeää ja läpinäkyvää viestintää katsastajien kesken ja jäsenistöön päin, hyödyntäen erilaisia viestintäkanavia

 

o   Koulutus ja kilpailut - Veneilyvalmiuksien kehittäminen

Koulutetaan seuran toimihenkilöitä

Ylläpidetään kilpailutoimintaa

Osallistutaan veneilykoulutukseen

Tuetaan ja osallistutaan juniorityöhön

Tehdään aktiivista yhteistyötä järvialueen muiden seurojen kanssa

  

o   Ympäristöstä huolehtiminen

Korostetaan viestinnässä ja omien toimenpiteiden kautta veneilijöiden vastuuta vesialueemme ympäristöstä

 

o   Yhteisöllisyys, yhteishenki ja virkistystoiminta

Järjestetään tapahtumia ja tehdään yhdessä

Annetaan palautetta ja osallistutaan seuran yhteisten asioiden hoitoon

Muistetaan jäseniä heidän suurina merkkipäivinään (tasavuodet)

Kiitetään ja kannustetaan jäseniä

 

 

Hallituksen esitys hyväksytty 22.4.2023