Tietosuojaseloste

1
Rekisterinpitäjä

 

Asikkalan pursiseura ry

Leveemäentie 58, 14200 Turenki

asikkalanpursiseura@gmail.com

 

2

Yhteyshenkilö rekisteriä

koskevissa

asioissa

 

Pasi Niemelä

Leveemäentie 58, 14200 Turenki

asikkalanpursiseura@gmail.com

3

Rekisterin nimi

 

Asikkalan pursiseura ry:n jäsen- ja venerekisteri

 

4

Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus

 

Asikkalan pursiseura ry:n hallinto pitää yllä jäsenrekisteriä seuran toiminnan ja talouden vuoksi. Seura käyttää jäsenten tietoja jäsensuhteiden hoitamista,  jäsenmaksujen, kokouskutsujen, kilpailutoiminnan, koulutustapahtumien järjestämisen, vuosijulkaisun ja jäsentiedotamisen käsittelyä ja postittamista varten.

Veneiden katsastustoimintaan liittyen jäsentietoja käyttävät myös seuran katsastajat. Seura käyttää venerekisteritietoja katsastustoiminnan koordinoimiseen sekä laskutuksen perusteena. Venerekisteriä käytetään myös oman seuran tilastolliseen seurantaan.

Jäsen- ja venerekisteritietietoja käyttää myös Kuotaan talvisäilytysalueen hoitaja alueen koordinoimiseen ja laskutukseen.

Jäsen- ja venerekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin kolmannelle osapuolelle.

 

5

Rekisterin

tietosisältö

 

Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja sukupuoli.

Liiton jäsennumero, jäsenluokka sekä luottamustoimihistoria.

Venetyyppi, nimi, omistaja, rekisterinumero, purjenumero, rakennusvuosi, valmistaja, materiaali, rungon väri, pituus, syväys ja paino, maston korkeus, moottorin tyyppi, teho ja vuosimalli, katsastusluokka, peruskatsastusvuosi ja vuosikatsastusvuosi, radiovarustus, septijärjestelmä, mittakirjan voimassaolo, LYS, IMS mittaluku.

 

6

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Jäsenen omat ilmoitukset rekisteritietojen lisäämiseksi, poistamiseksi tai muuttamiseksi.

Jäsenten omat päivitykset omiin yhteystietoihin, ISAF-numeroon tai tietojen luovutuskieltoon.

Seuran hallinnon tai toimihenkilöiden tekemät lisäykset, poistot tai muutokset.

 

7

Tietojen

vastaanottajat

 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) laskutusta, jäsenpostitusta ja tilastointia varten.

SPV:n myöntämien kunniamerkkien seurantaan, koulutustietojen ja pätevyystietojen seurantaan.

Jäsentiedot ovat venekatsastajien käytössä jäsenyyden toteamista varten.

Venetiedot ovat katsastajien käytössä katsastustoiminnan kehittämiseksi sekä tilastointia varten.

 

 

8

Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9

Henkilötietojen säilytysaika

 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

 

10

Rekisterin suojauksen

periaatteet

 

Kohdassa 4 mainitut tahot voivat koostaa sähköisistä järjestelmistä tulostettuja versioita jäsen- tai venerekisteristä seuratoimintaa varten. Jokainen tietojen käsittelijä huolehtii osaltaan tietojen huolellisesta käsittelystä ja siitä, että tiedot eivät joudu aiheettomasti kolmannen osapuolen saataville sekä siitä, että tiedot tuhotaan kun niitä ei enää tarvita. Jäsen- tai venerekisteristä ei tehdä paperisia versioita ilman erityistä syytä.

 

Varsinainen jäsen- ja venerekisterin tietokanta sijaitsee SPV:n ylläpitämässä Suulissa. SPV vastaa omien järjestelmiensä tietoturvasta ja käytettävyydestä omien tietoturvaperiaatteidensa sekä palvelutasovaatimustensa mukaisesti.

Tietokantoihin ja tiedostoihin pääsyyn tarvitaan rekisterissä määritellyt käyttöoikeudet, jotka myöntää ja poistaa seuran hallinto.

 

Jäsen- ja venetiedot eivät ole salassa pidettäviä tietoja.

 

11

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

 

12

Oikeus tietojen poistamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että;

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
  • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

 

13

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

14

Oikeus peruuttaa suostumus

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

15

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

16

Oikeus tehdä valitus valvontaviran-omaiselle

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.